Woonplan

Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument waarin de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid worden aangegeven. Het vormt het eindresultaat van een planningsproces door de verschillende lokale woonactoren dat vertrekt vanuit de kennis en analyse van de lokale woonsituatie en in een aantal stappen komt tot het formuleren van prioritaire beleidskeuzes en een tijdsgebonden actieprogramma.

Doel van een woonplan

Aan de hand van het omgevingsonderzoek van de bestaande toestand kunnen de behoeften beter worden ingeschat en kunnen bijgevolg juistere beleidskeuzes worden gemaakt. Een goedgekeurd woonplan is richtinggevend en schept een kader voor de beleidsvoering. Een woonplan dat werd ontwikkeld in overleg met alle woonactoren heeft het nodige draagvlak om de slaagkansen van de concrete projecten en acties te waarborgen.

Via de opmaak van een woonplan weten diverse betrokken actoren en diensten wat er zich afspeelt in de gemeente op vlak van wonen, kunnen knelpunten gedetecteerd worden en kunnen beleidskeuzes onderbouwd worden. Het woonplan is een lange termijn werkdocument voor zowel administratie als beleid, is een insteek voor concrete projecten en zet aan tot continue overleg en bespreking.

Woonplan stad Waregem

Het woonplan van de stad Waregem werd door de gemeenteraad op 5 december 2006 definitief goedgekeurd (beslissing gemeenteraad) en bestaat uit drie delen:

Acualisatie van het woonplan

De gemeenteraad heeft op 2 maart 2010 beslist om het woonplan te actualiseren. De actualisatie van de vier afzonderlijke dossiers werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 6 december 2011.

De actualisatie van het woonplan is gestoeld op vier dossiers:

  1. Lokaal toewijzingsreglement (herziening, goedgekeurd door de minister van Wonen op 12 september 2014)
  2. Programmatie sociale huisvesting
  3. Woonbehoeftenstudie Beveren-Leie en Desselgem (goedgekeurd door de deputatie op 16 mei 2013)
  4. Evaluatie en bijsturing acties