Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze website wordt beheerd voor de stad Waregem.

Contactgegevens voor de stad zijn:

  • Stad Waregem, Gemeenteplein 2 in 8790 Waregem
  • Ondernemingsnummer: 0207.433.708
  • E-mail: info@waregem.be

Wie gebruik maakt van deze website, aanvaardt deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via info@waregem.be om uw bezorgdheden te bespreken.

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, alsmede op de website aan u ter beschikking gestelde gegevens, bestanden, en materialen.

Doel van de website

De website heeft tot doel bezoekers te informeren over de werking van de stad(sdiensten) en over activiteiten in de stad. Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan altijd zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gepast gebruik

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van de website en de gegevens die erop staan. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

Informatie en aansprakelijkheid

De stad streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie dat altijd en voortdurend is. Wanneer u onvolledigheden of tekortkomingen vaststelt, kunt u die melden via e-mail naar info@waregem.be.

Voor zover de wet het toelaat, kan de stad niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of de (on)beschikbare informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De stad verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze (doorgelinkte) websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze websites.

De stad geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. In geval van slechte werking of onbeschikbaarheid wordt vastgesteld, kan u dit melden via info@waregem.be.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, alsook de op de website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de stad of aan derden waarmee de stad daaromtrent (contractuele) afspraken heeft.

Tenzij anders wordt aangegeven is het toegestaan informatie die onder redactie van de stad is opgesteld, kosteloos te downloaden en te reproduceren op voorwaarde dat de bron uitdrukkelijk vermeld wordt en de reproductie geen commercieel voordeel beoogt.

Informatie en gegevens die uit andere online websites worden geaggregeerd of waar naar verwezen wordt, mogen enkel gereproduceerd worden onder de voorwaarden van de betreffende website.

Rechthebbenden die menen dat hun rechten worden geschonden, kunnen contact opnemen via info@waregem.be. Waar blijkt dat de stad onterecht bronmateriaal reproduceert, zal de stad onmiddellijk alle maatregelen nemen om de inbreuk te beƫindigen.

Dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Heeft u vragen over reproductie van de informatie, dan kunt u contact opnemen met de beheerders van de website. De beheerders van de website behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website.

Bescherming van persoonsgegevens

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via deze website en door de stad in het algemeen verwijzen we naar de privacyverklaring en de cookiesverklaring die je kan bereiken via de link onderaan elke pagina van deze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen met betrekking tot het gebruik van deze website of gegevens van de website, vallen onder de toepassing van het Belgische recht (met uitsluiting van verwijzingsregels). Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtsmacht van de rechtbanken van Belgiƫ en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor een Belgische rechtbank te brengen. De bevoegde rechtbank met zetel in het arrondissement West-Vlaanderen is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen

De stad kan deze gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe gebruiksvoorwaarden op de website. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 26 maart 2019 .