Conformiteitsattest

Als je een woning (een zelfstandige woning, een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet je ervoor zorgen dat de woning voldoet aan bepaalde normen. Als verhuurder kan je bij de stad hiervoor een conformiteitsattest aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet en dus niet (meer) ongeschikt of onbewoonbaar is. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners voor de woning vermeld. Het attest is echter niet verplicht en kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar-verhuurder.

Geldigheidsduur

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij:

  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard op basis van een woningonderzoek of op basis van een accuut veiligheids- of gezondheidsrisico;
  • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden;
  • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld;
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

Procedure

De verhuurder richt zijn vraag tot het afleveren van een conformiteitsattest schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Waregem.
De burgemeester spreekt zich binnen de zestig dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijk woningcontroleur.
Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen deze termijn of de afgifte van het attest weigert, kan je binnen dertig dagen een nieuwe aanvraag doen bij de provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen.

Kosten

De gemeenteraad stelt de vergoeding voor een conformiteitsattest vast.

In Waregem bedraagt deze 62,50 euro voor een zelfstandige woning.

Meer info?

Wonen Vlaanderen