Leegstand van woningen en gebouwen

Leegstand

In de gemeenteraad van 5 maart 2013 werd het stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt goedgekeurd. De gemeenteraad heeft in dezelfde zitting ook de leegstandsheffing vastgesteld.
In zitting van 4 juni 2019 heeft de gemeenteraad zowel het reglement tot opmaak van de inventaris als van de leegstandsheffing gewijzigd. Het nieuw heffingsreglement is met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 januari 2019.

Reglement

Het doel van het reglement is de leegstand en verwaarlozing in Waregem tegen te gaan.  Langdurige leegstand leidt tot verwaarlozing.  In tijden van hoge woning- en grondprijzen is het onverantwoord dat woningen leegstaan. Het reglement  kan bijdragen aan een actief huisvestingsbeleid om de eigenaars van dergelijke woningen aan te manen om iets aan de situatie te doen en alzo het stads- en straatbeeld te verfraaien.   

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer gedurende een termijn van twaalf maanden de woning niet bewoond wordt.
Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie wordt aangewend gedurende een termijn van tenminste twaalf maanden.  

De leegstand zal aan de hand van bepaalde criteria vastgesteld worden. Wanneer een pand als leegstaand kan worden beschouwd, dan wordt de eigenaar hiervan in kennis gesteld door middel van een administratieve akte. De eigenaar krijgt bovendien de nodige info over de mogelijkheden om van het leegstandsregister te geraken.

Het leegstandsreglement kan hier gedownload worden.

Heffing

Bij langdurige leegstand zal op het pand een leegstandsheffing geheven worden. Er is een belasting verschuldigd indien de woning of het gebouw gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het leegstandsregister.

Het bedrag van de belasting wordt voor de eerste termijn van twaalf maanden dat het gebouw of de woning is opgenomen in het leegstandsregister, vastgesteld op:

  • 1.000 euro voor een woning of gebouw;
  • 75 euro voor een individuele kamer of studentenkamer.

De belasting wordt vermeerderd met 100% per bijkomende termijn van twaalf maanden van opname in het leegstandsregister, met een maximale vermeerdering van 400%.

Het heffingsreglement kan hier gedownload worden.

Bedrijfsgebouwen groter dan 5 are

Voor leegstaande en verwaarsloosde bedrijfsruimten groter dan 5 are heeft de Vlaamse regering een afzonderlijke regelgeving uitgewerkt: het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Lees meer...