Kwaliteit in De Meers

Kwaliteitszorg is reeds vele jaren een belangrijk thema binnen de werking van ons woonzorgcentrum, hierbij ligt onze focus op kwaliteit van wonen en leven en  het aanbieden van kwaliteitsvolle en veilige zorg. Deze kwaliteitsbegrippen zitten dan ook in veel aspecten van onze dienstverlening. Onze organisatie waarborgt de kwaliteit via het kwaliteitsmanagementsysteem waarbij de processen en procedures uitgeschreven zijn in het kwaliteitshandboek.

Om de kwaliteit van wonen en leven en zorg te verzekeren zetten we actief in op een aantal initiatieven, want meten is weten.

1. Verbetersuggesties via meldingssysteem

Wat goed loopt, behouden we, wat beter kan, veranderen we en wat niet werkt, dat draaien we terug en dan beginnen we gewoon opnieuw. Om dit in kaart te brengen hebben we een meldingssysteem waar iedereen verbetersuggesties of meldingen kan indienen. Elke melding wordt doorgestuurd naar de betrokkenen of verantwoordelijke en grondig bekeken.  Doe een melding.

2. Woonzorglijn

Bewoners van ouderenvoorzieningen, hun familie, vrienden of kennissen en ook het personeel kunnen bij de Woonzorglijn terecht met allerhande vragen en klachten over een woonzorgcentrum, een assistentiewoning, een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum. Je kan de Woonzorglijn bereiken via telefoon (elke werkdag van 9.00u. tot 12.00u.). Geef een vraag of klacht door. 

3. Project kwaliteitsindicatoren

Wij nemen deel aan het Vlaams Indicatorenproject Woonzorgcentra (VIP WZC). Hierbij meten we indicatoren over zorg, veiligheid, de zorgverlening en de organisatie. We meten die het hele jaar door, 2 keer per jaar bezorgen we deze gegevens aan Zorg en Gezondheid.

Deze indicatoren meten de kwaliteit van zorg en leveren nuttige informatie op, zowel voor onze voorziening zelf, als voor verwijzers, overheid en het brede publiek. De metingen stellen ons in staat om een eigen opvolging te doen. Bovendien kunnen we op die manier aspecten van zorg vergelijken met andere voorzieningen en eventueel verbeteracties lanceren.

4. Opvolging verbeterpunten Zorginspectie

Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid dat organisaties in de zorgsector inspecteert. Het ziet toe op de naleving van regelgeving en gaat na of overheidsmiddelen rechtmatig en transparant besteed worden. Dat doet Zorginspectie door zorgorganisaties regelmatig te inspecteren en hierover te rapporteren.

Via de website van Zorginspectie kan je de integrale auditverslagen van De Meers en andere voorzieningen opvragen.

5. Bewonersparticipatie en inspraak

Als woonzorgcentrum zetten we ook in op bewonersparticipatie en willen wij ook naasten zoveel als mogelijk betrekken bij de werking van onze voorziening. Als bewoner word je, indien je dat wenst, betrokken bij beslissingen over de organisatie van het dagelijks leven in huis: maaltijden, activiteiten, het woonzorgleefplan, de huiskrant,… Feedback van bezoekers, bewoners en familieleden is ook een belangrijke inspiratiebron voor onze verbetertrajecten. Deze feedback verzamelen wij systematisch via bewoners- en familieraden en tevredenheidsmetingen.

6. Leren

We creëren de ruimte en middelen om in te zetten op vorming, training en opleiding om zo onze dienstverlening af te stemmen op hedendaagse trends en ontwikkelingen.