Duurzaam feesten - geluid

Geluidshinder is niet alleen storend voor de mensen die in de buurt wonen, maar even goed voor het milieu. De stad heeft een Gelui(d)Tplan dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad van 3 mei 2016.

Belangrijkste elementen uit het Gelui(d)Tplan

Voorafgaand overleg

Bij grotere evenementen is de organisator verplicht een overleg te plannen samen met de stad.

Aanvraag via activiteitenfiche

Elke activiteit moet worden aangevraagd via de activiteitenfiche van de stad, zeker als er muziek zal worden gespeeld. Op deze fiche moet worden ingevuld welk soort activiteit er zal worden georganiseerd en welk soort muziekvergunning er wordt aangevraagd. Op de activiteitenfiche moet worden ingevuld welk geluidsniveau, hoe lang en waar er geluid zal worden geproduceerd. Ook na een voorafgaand overleg moet deze activiteitenfiche ingevuld worden. De aanvraag wordt door het college van burgemeester en schepenen bekeken, na advies van de milieudienst. 

Als het maximumvolume van de muziek nooit luider is dan 85 dB(A) LAeq,15min, dan moet je geen vergunning voor muziek aanvragen. Als je luidere muziek dan 85 dB(A) LAeq,15min wil hebben, dan moet je dat aanvinken op de activiteitenfiche.

Organisatoren van privé-activiteiten moeten geen activiteitenfiche invullen en kunnen geen muziekvergunning aanvragen. Toch moeten ook privé-activiteiten zich houden aan bepaalde beperkingen.

  • Voor de omgeving rond de muziekactiviteit is er reglementering met de bedoeling overlast te beperken (Vlaamse milieureglementering)
  • Er is een regel die zegt dat je geen storend nachtlawaai mag maken (algemeen Strafwetboek)
  • Er zijn regels rond burenhinder (Burgerlijk wetboek)

Vergunning door college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen houdt niet alleen rekening met de vaste richtlijnen. Ook andere zaken spelen mee in de vergunning:

  • het aantal omwonenden
  • de gedragenheid door de buurt
  • de ligging
  • de frequentie van evenementen op die locatie
  • klachten
  • evaluatie van vorige editie

Geluidsverantwoordelijke

De organisator moet een geluidsverantwoordelijke aanstellen. De naam en het telefoonnummer waarop de geluidsverantwoordelijke bereikbaar is tijdens de activiteit moet vooraf worden doorgegeven aan de stad, bij voorkeur reeds bij de aanvraag op de activiteitenfiche.

Deze persoon is het aanspreekpunt binnen de organisatie die zorgt dat geluidsoverlast tot een minimum beperkt wordt. Hij/zij moet ervoor zorgen dat de opstelling van het geluidssysteem zodanig is dat een minimale afstraling naar omwonenden wordt bekomen. Als er een muziekvergunning is, dan moet de geluidsverantwoordelijke die altijd kunnen voorleggen als er controle is tijdens de activiteit.

De geluidsverantwoordelijke zorgt er ook voor dat bijsturing bij klachten efficiënt kan gebeuren.

Buurt verwittigen

Het is sowieso aangewezen om de buurt te verwittigen dat er een activiteit zal plaatsvinden. Indien er een vergunning is voor 95 dB(A) LAeq,15min (of meer), dan is de organisator verplicht de buurt te verwittigen. Ook bij privé-activiteiten breng je best de buurt op de hoogte van de geplande activiteit. 

Activiteiten waarbij vooraf niet geweten is dat er muziek zal worden gespeeld

Waar mensen samen komen heerst vaak een ongedwongen sfeer. Spontaan komt dan wel eens een feestje op gang en wordt er onverwacht ook muziek gespeeld. En de enthousiaste gelegenheids-DJ durft al eens te hard aan de volumeknop te draaien.

Bij dergelijke activiteiten is het uiteraard niet mogelijk om vooraf een activiteitenfiche in te vullen. Toch willen we ook voor dit soort activiteiten betere afspraken maken. Zo moet het geluidsniveau in elk geval beperkt blijven tot 85 dB(A) LAeq,15min, dit zowel in een gebouw als in open lucht. Door deze maatregel wordt het risico op blijvende gehoorschade al kleiner. Maar zelfs al hou je je volume binnen de perken, toch kan er nog steeds burenhinder zijn.

Binnen blijven en deuren dicht houden kan in elk geval al veel overlast en hinder voorkomen.