Vaste standplaats op zaterdagmarkt verkrijgen - aanvraag

Wanneer een vaste standplaats vrijkomt (een plaats die per abonnement wordt toegewezen), wordt dit bekend gemaakt door aanplakking van de vacature aan de ingang van het stadhuis en door vermelding op de website.


Voorwaarden

Hoe stel je je kandidaat?

 • kandidaturen indienen na melding van een openstaande vacature of vrijblijvend op elk ander tijdstip 
 • kandidaturen steeds aangetekend versturen
 • kandidaturen naar aanleiding van een openstaande vacature, dienen binnen de termijn te worden ingediend zoals vermeld in de kennisgeving van de vacature
 • kandidaturen die niet tijdig worden binnengebracht en niet aangetekend worden verstuurd, worden niet weerhouden.

Extra informatie

Wat dan? 

 • Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register (in het kader van de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden)
 • De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken zijn door hun auteur
 • Bij het begin van elke legislatuur zullen kandidaten, opgenomen in het register, de vraag krijgen om hun kandidatuur te bevestigen en dus in het register opgenomen te blijven
 • het recentste marktplan kan je  hier bekijken

 
Hoe wordt de volgorde van toekenning bepaald?

Zoals reeds vermeld, worden ingediende kandidaturen - bij het vacant komen van een standplaats per abonnement en met het oog op de toekenning ervan - chronologisch geklasseerd in het register. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de eventuele specialisatie.  Er wordt dus een chronologische volgorde bijgehouden per specialisatie. Zo krijgen standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken voorrang.  Vervolgens wordt chronologisch geklasseerd volgens de kandidaturen binnen elke specialisatie. Met name (in deze volgorde):

 • personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing van de standplaats die ze op de markt innamen of aan wie de stad een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel ervan
 • personen die een wijziging van de locatie van hun standplaats vragen
 • externe kandidaten
 • personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen 

Let wel: wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde specialisatie tezelfdertijd ingediend worden, wordt voorrang gegeven aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markt van de stad heeft (met uitzondering van de categorie 'externe kandidaten'); wanneer de anciënniteit niet vergelijkbaar is, wordt de voorrang bepaald bij loting. Voor de externe kandidaten wordt de voorrang altijd bepaald bij loting.

Hoe wordt eventuele toewijzing bekendgemaakt aan de aanvrager?

Dit gebeurt door: 

 • een per post aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs
 • of aan de hand van elektronische post met ontvangstbewijs