Disclaimer bedrijvengids

De bedrijvengids is een product van het stadsbestuur in samenwerking met Intercommunale Leiedal. De bedrijvengids is tot stand gekomen door een koppeling met de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), via het MAGDA-programma (maximale gegevensdeling tussen administraties) van CORVE (Coördinatiecel Vlaams E-government).

Aanvullingen via de bedrijvengids worden enkel aangewend binnen de stedelijke databank. Eventuele wijzigingen worden niet opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen zelf. Het invullen van het formulier ter controle/aanvulling van de officiële gegevens ontslaat de onderneming dus geenszins van de wettelijke verplichting tot aanpassing van de gegevens in KBO, via een ondernemingsloket, KBO private search en/of griffie. Correcte registratie in de KBO is de aangewezen weg en geeft de beste garantie voor juiste administratieve afhandeling op alle terreinen, ook voor deze stedelijke databank, vermits deze periodiek gevoed wordt vanuit KBO.

  • Het stadsbestuur geeft geen enkele garantie wat betreft de actualiteit van de gegevens of publicaties, noch van de juistheid, volledigheid, juiste verwerking ervan of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie.
  • De digitale plannen en alle opgenomen gegevens zijn louter informatief en indicatief. Bijgevolg is deze informatie niet rechtsgeldig en kan deze dan ook in geen geval beschouwd worden als officieel aan te wenden stukken.
  • Het stadsbestuur wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade – die zowel rechtstreeks of onrechtstreeks – zou veroorzaakt zijn door of via deze applicatie.

Als jouw bedrijf met vestiging niet opgenomen is in deze toepassing, lees dan de richtlijnen op de FAQ-pagina.