Projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

De 'projectsubsidie inzake samenleven in diversiteit' wil samenwerkingsinitiatieven tussen verschillende Waregemse verenigingen financieel ondersteunen.

De subsidie is specifiek gericht naar de organisatie van integratiebevorderende projecten. Dit zijn projecten die ontmoeting stimuleren tussen bevolkingsgroepen van diverse afkomst en samenleven in diversiteit bevorderen.
Enkel culturele, educatieve, vormende en vrijetijdsprojecten met een sterke inhoudelijke component rond interculturaliteit komen in aanmerking voor een subsidie. Projecten moeten wel laagdrempelig zijn en een brede bevolkingsgroep aanspreken.

Projecten moeten met minstens 2 organisaties gezamenlijk gepland, voorbereid en georganiseerd worden. De aanvrager is een Waregemse organisatie die erkend is door een Waregemse stedelijke adviesraad. De partner kan een erkende of niet-erkende organisatie uit Waregem zijn.

Projectaanvragen met minstens 2 actieve partners krijgen 50% van de effectieve kosten (=verschil uitgaven-inkomsten) terugbetaald, met een maximum van 300 euro. Indien minstens 1 partner een allochtone organisatie is, krijgt de aanvrager 75% van de effectieve kosten terugbetaald met een maximum van 500 euro.
De projectsubsidie inzake samenleven in diversiteit kan niet gecombineerd worden met andere projectsubsidies vanuit de stad Waregem of zijn adviesraden voor eenzelfde project.

Alle voorwaarden zijn terug te vinden in het

Extra informatie

Stap 1:

Aanvraagformulier invullen (pagina 1 tot en met 4)

Lees het reglement zorgvuldig en bekijk of je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit.

De aanvraag gebeurt schriftelijk op de daarvoor voorziene aanvraagformulieren. Deze zijn te bekomen op de dienst internationale samenwerking/integratie, Gemeenteplein 6, Waregem of door [asset|aid=10440|format=link|formatter=asset|title=hier|height=undefined|width=undefined] te klikken.

Het aanvraagformulier wordt ingevuld door de aanvrager en ondertekend door alle samenwerkende partners.

Stap 2:

Besluit College van Burgemeester en Schepenen

Elke aanvraag wordt door de Dienst Internationale Samenwerking/Integratie getoetst aan het reglement.
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de projectsubsidie inzake samenleven in diversiteit al dan niet goed, op basis van de beoordeling van de projecten door de Dienst Internationale Samenwerking/Integratie.

Uiterlijk 2 maanden na het indienen van de aanvraag, bespreekt het College van Burgemeester en Schepenen het al dan niet toekennen van de projectsubsidie inzake samenleven in diversiteit.

Stap 3:

Evaluatieformulier invullen (pagina 7 tot en met 10)

Uiterlijk 1 maand na de vooropgestelde einddatum van het project moet een balans van de gemaakte kosten en inkomsten ingediend worden bij de Dienst Internationale Samenwerking/Integratie. De verantwoording moet voldoende gedetailleerd zijn om de controle van de gegevens mogelijk te maken.

Het aanvraagdossier wordt vervolledigd met:

  • een duidelijk werkingsverslag via het evaluatieformulier, ondertekend door 2 bestuursleden/verantwoordelijken van elke organisatie
  • een financieel verslag, ondertekend door 2 bestuursleden/verantwoordelijken van elke organisatie
  • stavingstukken

Hiervoor wordt het stedelijk evaluatieformulier gebruikt. Dit is de bijlage die in het aanvraagformulier zit.
Het evaluatieformulier wordt ondertekend door alle samenwerkende partners.

Stap 4:

Uitbetaling subsidie

De aanvrager ontvangt het toegekende bedrag, na het definitief aanvaarden van de stavingstukken door de beherende dienst.