Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

Alle omgevingsvergunningen die worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van dertig dagen vind je hier terug.

Via het inzageloket kan het volledige dossier bovendien ingekeken worden van thuis uit.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen - ruimtelijke beleidsplannen

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ter inzagelegging startnota's

 • Startnota RUP 30.1 Schoondal

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Waregem heeft de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan 30.1 Schoondal goedgekeurd. 

Tijdens de publieke raadpleging vanaf 11 maart 2024 tot en met 10 mei 2024 kan de startnota, tijdens de kantooruren, geraadpleegd worden op het Stadhuis, Dienst Omgeving. 

De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de stad op https://rup.leiedal.be/waregem 

Er wordt een infomarkt georganiseerd op 17 april 2024 van 16u00 tot 19u00 in OC De Mote, Liebaardstraat 34 te 8792 Waregem.

Reacties op de startnota kunnen aangetekend per post verstuurd worden of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 2, te 8790 Waregem, of per mail toegestuurd worden aan stedenbouw@waregem.be, uiterlijk op 10 mei 2024.

Openbare onderzoeken voorlopig vastgestelde RUP's

 • Voorlopige vaststelling RUP 27.1 Nijverheidstraat

Het College van Burgemeester en Schepenen,

Brengt ter kennis van de bevolking, overeenkomstig de bepalingen van de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 27.1 Nijverheidstraat, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in vergadering van 5 maart 2024 op het stadhuis, dienst Omgeving, voor eenieder ter inzage ligt en is gepubliceerd op de website (https://rup.leiedal.be/waregem) van 3 april 2024 tot en met 1 juni 2024.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de GECORO Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, of digitaal naar gecoro@waregem.be

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ter inzagelegging startnota's

Momenteel liggen er geen startnota's ter inzage. 

Openbare onderzoeken voorlopig vastgestelde RUP's

Momenteel liggen er geen Provinciale Ruimtelijke uitvoeringsplannen in openbaar onderzoek.

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - inspraakperiode Beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid

Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft een portaal opgesteld die informatie samenbrengt over de lopende inspraakperiodes van:

 •  gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 •  voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  •  de federale overheid
  • een buurland

De informatie die betrekking heeft op het grondgebied van Waregem kan u raadplegen via deze pagina.

Milieueffectenrapportages 

Een milieueffectrapportage (MER) is een juridisch-administratieve procedure waarbij, voordat een activiteit of ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde manier worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd.

Het doel van een MER is de voor het milieu schadelijke activiteiten (plannen en projecten) zo vroeg mogelijk in de besluitvorming op te sporen en bij te sturen. Het principe is eigenlijk eenvoudig: eerst denken en dan doen. Zo laat de milieueffectrapportage toe een preventief milieubeleid te voeren.

Via de MER-databank kan je alle lopende plan- en project-MER's en ontheffingen opzoeken die plaatsvinden in Waregem of in de provincie West-Vlaanderen.

Opmerkingen kunnen ingediend worden via onderstaande kanalen: 

Lopende dossiers: 

Andere