Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

Alle omgevingsvergunningen die worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van dertig dagen vind je hier terug.

Via het nieuwe Inzageloket kan het volledige dossier bovendien ingekeken worden van thuis uit.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen - ruimtelijke beleidsplannen

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ter inzagelegging startnota's

Momenteel liggen er geen startnota's ter inzage. 

Openbare onderzoeken voorlopig vastgestelde RUP's

Momenteel liggen er geen gemeentelijke Ruimtelijke uitvoeringsplannen in openbaar onderzoek.

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ter inzagelegging startnota's

Momenteel liggen er geen startnota's ter inzage. 

Openbare onderzoeken voorlopig vastgestelde RUP's

Momenteel liggen er geen Provinciale Ruimtelijke uitvoeringsplannen in openbaar onderzoek.

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - inspraakperiode Beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid

Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft een portaal opgesteld die informatie samenbrengt over de lopende inspraakperiodes van:

  •  gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  •  voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    •  de federale overheid
    • een buurland

De informatie die betrekking heeft op het grondgebied van Waregem kan u raadplegen via deze pagina.

Milieueffectenrapportages 

Een milieueffectrapportage (MER) is een juridisch-administratieve procedure waarbij, voordat een activiteit of ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde manier worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd.

Het doel van een MER is de voor het milieu schadelijke activiteiten (plannen en projecten) zo vroeg mogelijk in de besluitvorming op te sporen en bij te sturen. Het principe is eigenlijk eenvoudig: eerst denken en dan doen. Zo laat de milieueffectrapportage toe een preventief milieubeleid te voeren.

Via de MER-databank kan je alle lopende plan- en project-MER's en ontheffingen opzoeken die plaatsvinden in Waregem of in de provincie West-Vlaanderen.

Lopende dossiers: 

Andere