Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

Alle omgevingsvergunningen die worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van dertig dagen vind je terug op deze pagina.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ter inzagelegging startnota's

Er liggen momenteel geen startnota's van RUP's ter inzage.

Openbare onderzoeken voorlopig vastgestelde RUP's

 • RUP nr. 25.1 Sprietestraat

In zitting van 3 november 2021 is het RUP nr. 25.1 Sprietestraat voorlopig vastgetsteld. Het openbaar onderzoek loopt van 1 december 2021 tot en met 30 januari 2022.

De documenten van de RUP's in openbaar onderzoek zijn ter inzage op het stadhuis, dienst stedenbouw en via https://rup.leiedal.be/waregem.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de GECORO Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs op het stadhuis of via mail naar gecoro@waregem.be.

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

 • PRUP Kauwenhoek

De provincie West-Vlaanderen maakt het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Kauwenhoek’ op. Met dit PRUP is het enerzijds de bedoeling om de rechtsgeldigheid van de huidige activiteiten vast te leggen. Anderzijds bekijkt de provincie West-Vlaanderen de mogelijkheden om het plangebied zo goed en efficiënt mogelijk te benutten in de toekomst. Zo wordt er in een aantal scenario’s overwogen en onderzocht wat de meest aangename situatie zal opleveren. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidig gegroeide situatie, maar ook de flexibiliteit en de principes van de goede ruimtelijke ordening spelen een belangrijke rol bij de opmaak van dit PRUP.

De start- en procesnota van het PRUP werden door de provincieraad goedgekeurd op 6 mei 2021. Nu volgt er een publieke raadpleging van 17 mei 2021 tot en met 16 juli 2021, waarbij iedere burger suggesties, ideeën of opmerkingen kan geven op de inhoud van de startnota.

De documenten van het PRUP Kauwenhoek zijn te raadplegen op  www.west-vlaanderen.be/rupkauwenhoek en liggen ter inzage in het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Het plan ligt ook ter inzage op het stadhuis van Waregem.

Op donderdag 27 mei 2021 wordt er om 19 uur een online webinar georganiseerd die nadien op de website zal kunnen (her)bekeken worden. Tijdens dit webinar worden de doelstellingen van het PRUP verduidelijkt door vertegenwoordigers van de provincie. Hiervoor kan ingeschreven worden via een link op de website.
Op deze website kunt u zich ook inschrijven op de hou-me-op-de-hoogte-lijst van dit PRUP zodat u alle informatie meteen via mail toegestuurd krijgt.

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - inspraakperiode Beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid

Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft een portaal opgesteld die informatie samenbrengt over de lopende inspraakperiodes van:

 •  gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 •  voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  •  de federale overheid
  • een buurland

De informatie die betrekking heeft op het grondgebied van Waregem kan u raadplegen via deze pagina.

Milieueffectenrapportages 

Een milieueffectrapportage (MER) is een juridisch-administratieve procedure waarbij, voordat een activiteit of ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde manier worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd.

Het doel van een MER is de voor het milieu schadelijke activiteiten (plannen en projecten) zo vroeg mogelijk in de besluitvorming op te sporen en bij te sturen. Het principe is eigenlijk eenvoudig: eerst denken en dan doen. Zo laat de milieueffectrapportage toe een preventief milieubeleid te voeren.

Via de MER-databank kan je alle lopende plan- en project-MER's en ontheffingen opzoeken die plaatsvinden in Waregem of in de provincie West-Vlaanderen.

Andere