Hemelwaterplan voor Waregem

Door veranderingen in het klimaat krijgen meer en meer steden te maken met wateroverlast, als gevolg van felle buien. Hierdoor houden we als stad meer rekening met regenwater en zwaardere piekbuien. Zo wordt er gekeken naar vertraagde afvoer van hemelwater, maar ook infiltratie en hergebruik van het water.

Om in de toekomst de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te houden, heeft de stad een hemelwaterplan laten opmaken door Aquafin.

Hemelwaterplan voor Waregem

Wat is het hemelwaterplan?

Het plan is vooral een voorbeeld van hoe het watersysteem van de stad moet vooruitgaan. Zo duidt het hemelwaterplan bepaalde punten aan waarop bijvoorbeeld extra afvoer kan voorzien worden.

Wat met Waregem?

Waregem is een vrij vlak gebied, met uitzondering van de Leievallei en het oostelijk hoger gelegen gebied. Doordat de bodem op verschillende plekken sterk verschillend is, heeft de stad in de winter wel te maken met hogere grondwaterstanden.  In de zomer is dit dan net omgekeerd, en zijn er lagere grondwaterstanden.

In de toekomst gaan we daarom meer inzetten op infiltratie en waterberging.

Wat kan je als inwoner zelf doen?

  • Het water opvangen door middel van bijvoorbeeld een regenput. Op die manier kan je het later hergebruiken.
  • Bij het aanleggen van een nieuwe infrastructuur of nieuwbouw zo veel mogelijk verharde oppervlakken beperken. Dit kan door bijvoorbeeld een parkeerplaats aan te leggen in steenslag of grind. Je kan ook zorgen dat het water kan infiltreren door middel van groenzones in betonnen stukken zoals een oprit of wandelpad.
  • Het bufferen van de waterafvoer. Dit kan opnieuw door aanleg van een regenwaterput, verlaagde bermen, of het voorzien van een kunstmatige afvoerweg voor het regenwater.
  • Bij aanleg van afvoer, voorzien dat het regenwater kan geloosd worden op straat in de regenwaterafvoerleiding. Of een rechtstreekse link maken met de openbare riolering.

 

  Download het Waregemse hemelwaterplan.

 Meer (info over) klimaatvriendelijke initiatieven vind je op blauwgroenvlaanderen.be