Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Waregem

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRSP) bepaalt in grote lijnen de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad Waregem. Het geeft aan waar er in de toekomst ruimte zal zijn voor wonen, werken, handel, recreatie, landbouw en natuur, ...

Definitieve vaststelling en goedkeuring

De gemeenteraad heeft op 5 december 2006 het ontwerp van het GRSP definitief vastgesteld (beslissing gemeenteraad). De deputatie heeft in zitting van 19 april 2007 (BS 14 mei 2007) het structuurplan van Waregem goedgekeurd (goedkeuring deputatie) met uitsluiting van de volgende bepalingen:

  • de ruimtelijke kernbeslissing ‘RK18B: Lokaal bedrijventerrein Blauwpoort' in het bindend gedeelte (BD p.234);
  • de gewenste ontsluitingsstructuur voor het bedrijventerrein Snepbeek via een volwaardige aantakking van de de Eikenlaan met de N382 (RD p 168, RD p 178);
  • het symbool met betekenis ‘grootschalige handeslfunctie met ontwikkelingsmogelijkheden' op de kaart met ontwikkelingsperspectieven voor kleindhandel (RD p 177);
  • de bepaling dat "het aangewezen is om vertuining, glasuitbouw, bebossing, hobbylandbouw, de ontwikkeling van oefenrenbanen en dergelijke zoveel mogelijk te bundelen bij bestaande bebouwingsconcentraties in het centraal open-ruimtegebied, zodat een verdere versnippering wordt tegengegaan' (RD p 217);
  • de volgende bovenlokale elementen uit het bindende gedeelte: RK11b: Ruimtelijke ontwikkelingsvisie stationsomgeving (BD p 233) + RK14b: Ruimtelijke ontwikkelingsvisie omgeving hippisch centrum (BD p234).

Inhoud structuurplan Waregem

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Waregem bestaat uit drie delen:

  • het informatief gedeelte: dit bevat een overzicht van de bestaande toestand van de stad, een beschrijving van de huidige ruimtelijke kenmerken, knelpunten en kwaliteiten en schetst de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen;
  • het richtinggevend gedeelte: dit deel is het belangrijkste deel. Het bevat de visie voor de toekomst of de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Het geeft aan hoe Waregem er in de toekomst zal uitzien en waar ruimte is voor verschillende functies zoals wonen, werken, handel, recreatie, landbouw, natuur...;
  • het bindend gedeelte somt de acties en maatregelen op die het stadsbestuur zal uitvoeren om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te realiseren.

Het volledige structuurplan van Waregem kan je hier downloaden.