Waregem-app: wedstrijd

Ter gelegenheid van het (her)openingsweekend van Het Pand (19-21 augustus 2022) organiseert het autonoom gemeentebedrijf WAGSO een wedstrijd. Aan deze wedstrijd is het volgende wedstrijdreglement verbonden:

Artikel 1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door WAGSO (Waregems Autonoom Gemeentebedrijf voor Stedelijke Ontwikkeling), met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Gemeenteplein 2 en ondernemingsnummer BE 0809 449 360, optredend als verhuurder/exploitant van winkelcentrum Het Pand. Het winkelcentrum heropent op 19 augustus 2022 na een renovatietraject van anderhalf jaar. WAGSO, verder ook de organisator genoemd, organiseert de heropeningsactie Het Pand om de aantrekking van de handelszaken in Het Pand en bij uitbreiding het Waregemse stadscentrum te vergroten gedurende de openingsweek van het vernieuwde Pand. Deze organisatie gebeurt in samenwerking met alle handelaars die in winkelcentrum Het Pand zijn gevestigd.

Artikel 2. Wedstrijdmodaliteiten

Vanaf vrijdag 19 augustus 2022 tot en met vrijdag 26 augustus 2022 (hierna de “deelnameperiode”) kan men deelnemen aan de wedstrijd en kan men middels het sparen van Waregempunten in de Waregem-app kansen creëren tot deelname aan de wedstrijd.

De prijzen bestaan uit een combinatie van waardebonnen en prijzen in natura te winnen bij de handelszaken die in Het Pand gevestigd zijn. Er is in totaal een prijzenpot van meer dan 20 000 euro te winnen, verdeeld over 111 prijzen (volledige prijzenpot terug te vinden op www.hetpandwaregem.be).

Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd dient de deelnemer zijn/haar gegevens in de Waregem-app te hebben geregistreerd met een geldig en te traceren emailadres. Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker/deelnemer zelf om deze gegevens te verifiëren. Een deelnemer is aldus elke unieke registratie in de Waregem-app, waarbij een geldig, te traceren en bestaand emailadres is aangemeld.

Per aankoop bij een handelszaak die in winkelcentrum Het Pand is gevestigd (lijst terug te vinden op www.hetpandwaregem.be) wordt één kans tot deelname aan de wedstrijd bekomen, onafhankelijk van het bedrag van de aankoop. Bij handelszaken die middels de “kiosk-modus” deelnemen aan de Waregem-app, zal slechts 1 Waregempunt per dag (24 uur) kunnen worden bekomen.

Na het afsluiten van de deelnameperiode worden alle Waregempunten verzameld en worden 111 deelnemers at random gekozen uit alle verzamelde Waregempunten. Concreet zal het aantal in de deelnameperiode verzamelde Waregempunten bij een handelaar die in Het Pand is gevestigd gelijk zijn aan het aantal mogelijke kansen om als deelnemer bij de wedstrijd te worden aangeduid.

Als een deelnemer wordt weerhouden, zal die op 1 september 2022 op het in de Waregem-app geregistreerde emailadres een wedstrijdvraag (meerkeuze) en een schiftingsvraag ontvangen. Een deelname zal slechts geldig zijn als zowel de wedstrijdvraag als de schiftingsvraag zijn ingevuld én vergezeld zijn van zowel de volledige naam, e-mailadres en het (mobiele) telefoonnummer waarop de deelnemer kan worden gecontacteerd.

De deelname zal slechts geldig zijn als de antwoorden de organisator uiterlijk zondagavond 4 september 2022 om 23.59u. bereiken conform de instructies die de wedstrijdvraag vergezellen. De tijdstempel van de ontvangende mailbox (van de organisator dus) bepaalt soeverein het moment waarop de deelname is geregistreerd.

Uit alle juiste antwoorden op de wedstrijdvraag worden de antwoorden op de schiftingsvraag in volgorde van “dichtste juiste antwoord” genoteerd. Op basis daarvan wordt de prijzenpot verdeeld. (Zijnde het 'dichtste juiste antwoord' krijgt de hoofdprijs, het tweede 'dichtste juiste antwoord' de volgende prijs, enzovoort.) De volgorde van de prijzen wordt verdeeld zoals vermeld op https://www.hetpandwaregem.be/news/grote-prijzenpot-tijdens-openingswee…;

In geval er onvoldoende geldige deelnames zijn, en dus niet alle prijzen kunnen worden verdeeld, zal een tweede ronde worden georganiseerd, waarbij het resterende aantal deelnemers wordt gekozen, conform bovenstaande procedure. Deze deelnemers ontvangen op een later tijdstip een deelnamemail en krijgen ook minstens vier kalenderdagen om hun antwoord op de wedstrijdvraag en schiftingsvraag in te dienen. Die sequentie wordt herhaald tot alle prijzen kunnen worden weggeschonken. In geval er geen deelnemers meer over zijn, zal de sequentie ophouden.

Alle winnende deelnemers worden persoonlijk verwittigd en uitgenodigd op de prijsuitreiking. Zonder persoonlijke contactname dient er te worden van uit gegaan dat de deelnemer niet bij de winnaars is weerhouden.

De uitnodiging met exact moment van prijsuitreiking wordt meegedeeld in de mail die een deelnemer op de hoogte brengt van zijn winst.

Deelnemers die op de prijsuitreiking niet aanwezig kunnen zijn, kunnen hun prijs komen afhalen tot uiterlijk vrijdag 30 september 2022 in de stadswinkel (Gemeenteplein 2, 8790 Waregem). Daarna vervalt de prijs. Het is de loutere verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn prijs tijdig af te halen. Er is hieromtrent geen enkel verhaal te halen bij de organisator of enige deelnemende handelszaak.

Een deelnemer (elke unieke ID die via email traceerbaar is in de Waregem-app) kan meerdere deelnamekansen hebben aan de wedstrijd, maar een deelnemer kan slechts 1 keer het wedstrijdformulier invullen. Het is de deelname waarbij de schiftingsvraag het dichtst is benaderd, op voorwaarde dat de wedstrijdvraag correct werd beantwoord, die de winst zal bepalen.

In het geval er meerdere deelnameformulieren binnenkomen op hetzelfde e-mailadres, geldt het eerste antwoord.

In geval er een ex aequo ontstaat bij de schiftingsvraag zal de deelname die het eerst is geregistreerd door de ontvangende mailbox van de organisator de hogere prijs ontvangen.

Artikel 3. Algemeen

In geval van fraude kan WAGSO overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.  Alle communicatie over deze wedstrijd verloopt uitsluitend via e-mail. Het contactadres is hetpand@waregem.be.

Artikel 4. Overmacht/voorbehoud

WAGSO kan niet aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dat vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

WAGSO behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.

Artikel 5. Geschillen

Door aan deze wedstrijd deel te nemen verklaart de deelnemer zich automatisch akkoord met alle punten uit het wedstrijdreglement, met de uitslag en met de door de organisatie genomen of te nemen beslissingen in het kader van de wedstrijd. Over eventuele niet-besproken punten in het reglement wordt door de organisatie ad hoc beslist zonder verhaal door, of kennisgeving aan de deelnemers. Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat men alle bepalingen van dit reglement en de beslissingen van de organisator aanvaardt.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid van WAGSO of een deelnemende handelszaak in het gedrang brengen. In het algemeen wijst WAGSO elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot deze gratis wedstrijd formeel af. De organisatie kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele technische problemen of andere onvolkomenheden.

Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

De organisator is niet verantwoordelijk bij een eventueel verlies of diefstal van een ontvangen prijs.

Iedere betwisting omtrent deze wedstrijd moet per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot gemeld worden op het adres WAGSO, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem en dit ten laatste op maandag 12 september 2022. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Artikel 6. Manier van deelnemen

Alle handelszaken die in Het Pand zijn gevestigd, en die een prijs voorzien in de prijzenpot, zijn automatisch deelnemer aan de wedstrijd, op voorwaarde dat zij ook deelnemen aan de Waregem-app. Enkel via de Waregem-app kan worden deelgenomen aan de wedstrijd.

Artikel 7. Verdeling prijzenpot

De volledige prijzenpot is terug te vinden op www.hetpandwaregem.be. De gewonnen prijs mag niet doorverkocht worden en kan niet omgezet worden in speciën. Het is de handelaar zelf die het gebruik van de prijs soeverein zal bepalen en ook de houdbaarheidsdatum van de prijs zal bepalen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 8. Consultatie reglement

Dit reglement is steeds te consulteren en/of op te vragen via www.hetpandwaregem.be, deze webpagina of op het adres van WAGSO, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem.

Opgemaakt te Waregem op 28 juni 2022

De Waregem-app is een initiatief van autonoom gemeentebedrijf WAGSO en is ontwikkeld in samenwerking met het stadbestuur.