Waregem-app: privacyverklaring

versie 16 mei 2022

Dit document biedt een beschrijving van de manier waarop Stad Waregem en deelnemende handelaars (hierna “we” of “wij”) persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in het kader van de Waregem App. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens opslaan en hoe wij jouw persoonsgegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Dit privacybeleid moet samen worden gelezen met de algemene gebruiksvoorwaarden van de Waregem App die te raadplegen zijn op waregemapp@waregem.be.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van de gebruikers die zich registeren op de Waregem App. Indien je een account aanmaakt dien je te bevestigen dat je dit privacybeleid hebt ontvangen en doorgenomen. Indien je niet akkoord gaat met de verwerkingen hierin omschreven, mag je de Waregem App niet verder gebruiken en kunnen wij de diensten niet leveren.

Stad Waregem en de deelnemende handelaars kunnen je persoonsgegevens raadplegen of gebruiken, hetzij met je uitdrukkelijke toestemming, hetzij voor het uitvoeren van de diensten die in een overeenkomst zijn vastgelegd, hetzij op grond van enige wettige basis.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen, te updaten of aan te passen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Daarom raden wij je aan om dit beleid regelmatig te raadplegen, om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan op de hoogte.

1. Draagwijdte en doel van het privacybeleid

  • Verwerkingsverantwoordelijke – Stad Waregem en de deelnemende handelaars treden op als verwerkingsverantwoordelijken m.b.t. de persoonsgegevens die zij verzamelen in het kader van hun diensten waarnaar wordt verwezen in deze privacyverklaring.
  • AVG of GDPR – We maakten deze privacyverklaring op in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 Van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG” ook wel “GDPR”, naar de Engelse afkorting).
  • Contact – Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, of over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@waregem.be. Indien je vraag betrekking heeft op de wijze waarop een handelaar jouw persoonsgegevens heeft verwerkt, mag je rechtstreeks met hen contact opnemen.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die door jou of door derden worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk of nuttig is voor de werking van de Waregem App en het leveren van onze diensten.

Dergelijke informatie kan bestaan uit:

Activiteit Persoonsgegevens Wettelijke basis Verwerkingsdoel
Registreren op de app Voornaam, Familienaam, Postcode, Geslacht, Geboortedatum, E-mailadres en Paswoord   Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst Wanneer je je registreert op de APP, zal Stad Waregem de nodige persoonsgegevens verzamelen en verwerken om je account aan te maken.
Inloggen op de app met e-mailadres en wachtwoord of met Facebook of met Apple ID E-mailadres en paswoord Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst Wanneer je je inlogt op de APP, zal Stad Waregem de nodige persoonsgegevens verzamelen en verwerken om je te kunnen inloggen op je account.
Een Waregem aankopen

Voornaam,

Familienaam,

E-mailadres

Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst   Wanneer je een Waregembon aankoopt, verzamelt en verwerkt Stad Waregem de nodige persoonsgegevens om de bon te kunnen linken aan je account. ID naar Mollie voor betaling
Je profielgegevens aanvullen of wijzigen De gegevens die gewijzigd/aangevuld worden   Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst Wanneer je je gegevens aanpast verzamelt Stad Waregem deze persoonsgegevens om je account te kunnen updaten.  
Getrouwheidspunten verzamelen bij handelaars Voornaam, Familienaam, Postcode, Geslacht, Geboortedatum, E-mailadres Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst   Deze persoonsgegevens worden gedeeld met de betrokken handelaars zodat zij hun getrouwheidspunten correct kunnen beheren.  
Getrouwheidssysteem aanbieden als handelaar

Voornaam, Familienaam, vennootschapsvorm + naam, KBO nummer

Postcode, Geslacht, Geboortedatum, E-mailadres en Paswoord

Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst   Wanneer je je registreert als deelnemende handelaar, zal Stad Waregem de nodige persoonsgegevens verzamelen en verwerken om je account aan te maken.
Deelname tombola Voornaam, Familienaam en E-mailadres Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst Wanneer je deelneemt aan een tombola, verzamelt en verwerkt Stad Waregem persoonsgegevens voor het correct organiseren van de tombola.
Inschrijven op de nieuwsbrief/app updates en promoties E-mailadres Toestemming Wanneer je je inschrijft  voor onze nieuwsbrief/APP updates en promoties verzamelen en verwerken wij je persoonsgegevens.Je bent niet verplicht om jouw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, het is mogelijk om zonder jezelf te registreren gebruik te maken van de basisfunctionaliteiten van de APP.

Direct marketing

Jouw persoonsgegevens zullen enkel voor direct marketing-doeleinden gebruikt worden indien je ons daar de toestemming voor hebt gegeven in de APP.

Je e-mailadres kan te allen tijde kosteloos en zonder opgave van reden worden geschrapt uit onze direct mailinglijst door op de uitschrijfknop onder elke promotionele e-mail te klikken.

3. Hoe (lang) verwerken wij persoongegevens?

Wij bewaren jouw gegevens nooit langer dan nodig om onze diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Als we jouw gegevens niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de gegevens van onze systemen of anonimiseren wij die gegevens zodat wij je niet langer kunnen identificeren.

Activiteit Bewaarperiode
Downloaden van de app Gedurende de looptijd dat de app op jouw toestel staat
Registreren op de app Gedurende de looptijd van de registratie
Inloggen op de app met e-mailadres en wachtwoord of met Facebook of met Apple ID Gedurende de looptijd van de registratie
Een Waregembon aankopen Gedurende de looptijd van de registratie
Je profielgegevens aanvullen / wijzigen Gedurende de looptijd van de registratie
Connectie maken met API's Gedurende de looptijd van de registratie
Getrouwheidspunten verzamelen bij handelaars Gedurende de looptijd van de registratie
Getrouwheidssysteem aanbieden als handelaar Gedurende de looptijd van de registratie
Deelname tombola Gedurende de looptijd van de registratie
Inschrijving op de nieuwsbrief/app updates en promoties Gedurende de looptijd van de registratie4. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Stad Waregem en deelnemende handelaars delen jouw gegevens niet met derden voor commerciële doelstellingen. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, distribueren of op andere wijze commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, of wanneer je jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven.

In bepaalde gevallen kunnen jouw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden die aan ons diensten leveren. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering door partners, ICT-providers, mailproviders, cloudproviders of statistiekbeheerders, zoals bv. Nextapps.

Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak. Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming.

Slechts een specifiek deel van ons betrouwbare team heeft toegang tot de informatie die je ons geeft. Wij hebben alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen. Zo zijn jouw persoonsgegevens onder andere ook afgeschermd t.o.v. handelaars waar je geen klantenrelatie mee hebt.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.

6. Uitoefening van rechten

Recht van toegang en recht op het verkrijgen van een kopie

Je hebt het recht om op elk moment vrijelijk toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens en om geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking door ons.

Recht op correctie, uitwissing of beperking

Je hebt de keuze om jouw persoonsgegevens te delen met ons. Je hebt altijd het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te wijzigen. Je kunt ook verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als je denkt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn en je ons hiervan vervolgens op de hoogte stelt.

Daarnaast heb je het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je daar ernstige en gerechtvaardigde redenen voor hebt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval wordt geen specifieke reden gevraagd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat te verkrijgen en/of deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om de toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming heb je het recht om deze toestemming in te trekken.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering

Je hebt het recht om ons te verzoeken niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor je heeft of die je op soortgelijke wijze aanzienlijk raakt.

Uitoefening van jouw rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, ofwel via e-mail naar privacy@waregem.be of per post naar het volgend adres:

Stad Waregem, Gemeenteplein 2 in 8790 Waregem

056 62 12 11 en www.waregem.be

Indien je vraag betrekking heeft op de wijze een handelaar jouw persoonsgegevens heeft verwerkt, mag je rechtstreeks met hen contact opnemen.

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00,

Fax +32 (0)2 274 48 35,

E-mail: contact(at)apd-gba.be

7. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen wanneer de gebruikers via de Waregem App persoonsgegevens verstrekken.

8. Rechtskeuze en bevoegdheid

Dit privacybeleid is onderworpen aan en is opgesteld volgens Belgisch recht. Ingeval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.

9. Vragen

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan

Stad Waregem, Gemeenteplein 2 in 8790 Waregem

056 62 12 11 of www.waregem.be

of naar privacy@waregem.be

De Waregem-app is een initiatief van autonoom gemeentebedrijf WAGSO en is ontwikkeld in samenwerking met het stadbestuur.