Aanvullende stedelijke renovatiepremie

De stad Waregem verleent een aanvullende stedelijke renovatiepremie aan de natuurlijke personen die op het grondgebied van de stad Waregem een Vlaamse renovatiepremie hebben ontvangen van Wonen Vlaanderen.

Opgelet: deze premie geldt enkel als aanvulling op de Vlaamse renovatiepremie en niet op de Vlaamse Mijnverbouwpremie. 

Premie

  • 500 euro
  • te verhogen met 250 euro per kind ten laste. Elke inwonende persoon met een invaliditeit van meer dan 66% (9 punten) wordt eveneens als kind ten laste beschouwd. De validering van de invaliditeit is op basis van een attest van de invaliditeit van de FOD Sociale zaken. Het premiesupplement wordt toegekend volgens het aantal kinderen ten laste op datum van de toekenning van de premie door het Vlaamse Gewest.
  • te verhogen met 1.000 euro indien de woning waarop de Vlaamse renovatiepremie betrekking heeft, een omgevingsvergunning of –melding met medewerking van architect van toepassing is. De handelingen in de betrokken omgevingsvergunning of –melding dienen betrekking te hebben op de werken waarvoor de Vlaamse renovatiepremie is toegekend.
  • te verhogen met 500 euro indien de werken zijn uitgevoerd in samenwerking met een erkende BENOvatiecoach die de uitgevoerde werken attesteert. Uit de attestatie dient te blijken dat er gedurende het verbouwtraject een inhoudelijk kwalitatieve opvolging en begeleiding is geweest. Tevens dient duidelijk te zijn dat de uitgevoerde werken hebben geleid tot het realiseren van een energetisch efficiënte woning. Het bewijs van de samenwerking met een BENOvatiecoach vormt onderdeel van de attestering.
  • te verhogen met 500 euro indien de betreffende wooneenheid wordt verhuurd via het RSVK met een huurovereenkomst van min. 9 jaar, behalve in de laatste drie jaar van de lopende huurovereenkomst.

Aanvragen

Het aanvraagformulier voor deze premie is te verkrijgen op de dienst omgeving of kan je hier downloaden. Hierbij dient een bewijs gevoegd te worden van de definitieve uitbetaling van de premie van het Vlaams gewest.

De aanvraag moet ingediend worden binnen het jaar na toekenning van de premie door Wonen Vlaanderen.
 

Voorwaarden

  • de premie van de Vlaamse overheid moet definitief uitbetaald zijn;
  • indien je gedurende de laatste 10 jaar een stedelijke huisvestingspremie hebt ontvangen, dan zal de vroeger toegekende premie in mindering worden gebracht van de nieuw uit te betalen tegemoetkoming. Dit geldt niet voor de in het reglement opgenomen cumulatievoorzieningen;
  • cumulatie met de aanvullende stedelijke aanpassingspremie en de aanvullende stedelijke energiepremie is mogelijk.